Polityka Prywatności NetProf

Obowiązek informacyjny RODO (Polityka prywatności)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO,

niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  Netprof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
  ul. Sterlinga 27/29
  90-212 Łódź,
  zwany dalej Administratorem.
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem danych osobowych poprzez:
  1. e-mail: na adres rodo@netprof.pl
  2. listownie: na adres siedziby wskazany powyżej.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów podatkowych i rachunkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  4. oferowania Państwu produktów i usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji powyższych celów.
 5. Państwa dane mogą być przekazywane:
  1. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do Pani/Pana danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  2. podmiotom świadczącym naszej firmie usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, usługi analityczne,
  3. operatorom pocztowym i kurierom,
  4. operatorom systemów płatności elektronicznych oraz bankom w zakresie realizacji płatności,
  5. organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w okresie, przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie ustaw. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego przetwarzać będziemy do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.
 7. Przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.